Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Arifler Yolunun Edepleri
Arifler Yolunun Edepleri

Arifler Yolunun Edepleri

S. Muhammed Sakı Erol

Yaratılıs gayesidir O’nu anlamak, kudret ve güzelligine zerre miskal de olsa asinalık kazanmak ne kutlu ne ulu bir yolculuktur. Ari er, bu kutlu ugrasa…

Yaratılıs gayesidir O’nu anlamak, kudret ve güzelligine zerre miskal de olsa asinalık kazanmak ne kutlu ne ulu bir yolculuktur. Ari er, bu kutlu ugrasa ömrünü verenlerdir.

Bir ömür Hak yoluna vâsıl olmak için gayret gösterir onlar. Gönül ısıgıyla aydınlatırlar karanlıkta kalmıs her köseyi, her kalbi.. Ariflerin dilinden bu yolun güzergâhını arastırmak gönül adamlarının isi. Bu nedenle buyrulmus ki, “Önce edep, önce edep…” Seyyid Muhammed Saki Hasimî’nin kaleminden bu kutlu yolun edepleri…Muhabbet diliyle, gönül ikliminden yankılanmalar…

İÇİNDEKİLER

Kitap Hakkında

Birinci Bölüm

TASAVVUF TERBİYESİ
Mukaddime
Terbiyenin Temeli: Niyet
Tasavvufun Dindeki Yeri ve önemi
Tasavvufun Sistem Olarak Ortaya Çıkışı
Nakşibendîlik Nedir?
Tasavvufta Yol Almak Edeple Olur
Mürşidden Maksat
Muhabbet
Ihlâs
Teslimiyet
Kıssa: Muhabbetin Kaynağı

İkinci Bölüm

MÜRŞİD TERBİYESİNE GİRİŞ ADABI
Tövbe ve İntisap
Hatm-i Hâcegân
Büyük Hatme
Küçük Hatme
Hatme ile İlgili Edepler
Kıssa: En Şerefli Meclis
Rabıta
Rabıtanın Yapılış Şekli
Mürşidin Huzurunda Yapılan Rabıta
Mürşidin Gıyabında Yapılan Rabıta
Rabıta Yapmanın Faydalan
Rabıta ile İlgili Edepler
Rabıtayı Bozan Durumlar
Vird/Zikir Dersi
Letâif Zikri
Nefiy ve İspat Zikri
Vird Adabı
Her İlmin Bir Bileni Vardır
On Bir Temel Usul
Teveccüh/Manevi Ameliyat
Nefsin Sıfat ve Mertebeleri

Üçüncü Bölüm

MÜRŞİDE KARŞI VAZİFE ve EDEPLER
Mürşidin Manevi Terbiyemizdeki Yeri
Velilerden Yansıyan Nur ve Feyiz
Sohbetin Fazileti
Mürşidden Alınacak Güzellikler
Mürşidle Çıkılan Manevi Hicret
Kıssa: Edep Yâ Hû
Mürşidin Huzurundaki Edepler
Kıssa: Uğruna Can Verilecek Yol
Mürşid Ziyaretinden Dönüş Adabı
Kabir Ziyareti Adabı
Her Halde Edep

Dördüncü Bölüm

MÜRŞİDİN HİMMET ve TASARRUFU
Mürşid-i Kâmil Allah İçin Sevilmelidir
Himmet, İlâhî Kadere Bağlı Bir Rahmettir
Kıssa: Her Şey O’nun (c.c) Elinde

Beşinci Bölüm

HİZMETTE EDEP
Sonuç Bölümü

TASAVVUFTA İSTİKAMET ve HEDEF

KİTAP HAKKINDA

Kıymetli Kardeşlerim!

Elinizdeki eser, manevi terbiye yoluna girenlerin ihti­yaç duyacağı temel usul ve edepleri özetle vermek için hazırlanmıştır. Terbiye yolunun ana konusu insandır. Bu dünyada insanlık var olduğu sürece, mükellef olan her insana farz-ı ayın olan kalp tezkiyesi ve nefis terbiyesi görevi devam edecektir.

Bu maneviyat yolu, Allah rızasını hedef alan temiz, kıymetli, şerefli, bereketli bir yoldur. Bu yolun her adım ve durağında edep lazımdır. Bu yolun temeli iman, ilim, ihlâs ve edeptir.

Edep, her makamın ve işin hakkını vermektir. Edep, herkese karşı hayâ ve vefa sahibi olmaktır. Edep, zâhiren ve bâtınen bütün işlerinde istikamet üzere bulunmaktır.

Tasavvuf yolunun edepleri konusunda günümüze kadar pek çok eser yazılmıştır. Her eser, öncelikle ken­di devrine ve hedef kitlesine uygun hazırlandığından, zaman ve durumların değişmesi ile eserlerin dil, usul ve üslûp bakımından yenilenmesi gerekli olmaktadır.

Bazen, ihtiyaca göre, ehli tarafından terbiye yoluna yeni usul ve edepler eklenmektedir. Çünkü kâmil mürşidler, terbiye alanında içtihat etme, yeni usuller belirle­me, zamana ve ihtiyaca göre manevi reçeteler hazırla­ma yetkisine sahiptir. Bunun için bazı vazifelerde değiş­me ve eklemeler olabilir; oluyor da.

Biz, daha önce yazılan adap kitaplarını ve büyüklerin uygulamalarını dikkate alarak bu eseri yeni bir usul ve üslûp içinde hazırladık. Bu yolda büyükler tarafından ye­ni olarak tercih ve tavsiye edilen uygulamaları da ekleye­rek, eseri, kıymetli kardeşlerimizin istifadesine sunduk.

Eserde, özellikle kâmil bir mürşidin terbiye halkasına giren Hak yolcusunun, ilk anda yapması gerekenler ve terbiye süresince her an lazım olacak edep ve görevle­ri ele aldık. Her müminin, hayatının bütün safhalarında gerekli olan diğer İlâhî hüküm ve edepleri de öğrenme­si icap eder.

Kıymetli okuyucularımızdan istirhamımız, eseri oku­yarak, anlayarak ve uygulayarak istifade etmeleri ve bizlere hayır dualarıyla destek vermeleridir. Eserle ilgili tekliflerinizin bize ulaşmasından memnun oluruz.

Hayırlara vesile olması dileği ile…

Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve senâ olsun.

S. Muhammed Saki Haşimî

BİRİNCİ BÖLÜM

Tasavvuf terbiyesi

MUKADDİME

Evliyanın kalplerini ilim ve marifet nuruyla aydınlatan yüce Allah’a sonsuz hamdolsun. O’nun sayısız salât ve selâmı Hz. Muhammed Efendimiz’e (s.a.v), onun şerefli Ehl-i beyt’ine, kıymetli ashabına ve onların izinden gi­denlere olsun.

Elinizdeki eser, kâmil bir mürşid terbiyesine giren ve bu terbiye ile Allah rızasına ulaşmak isteyen Hak yolcu­larına temel ölçü ve edepleri öğreten bir rehber kitaptır. Bu yolda gerçek mürşidini bulmak ve tanımak kadar, yolun usul ve edeplerini bilmek de önemlidir. Ne aradı­ğını bilmeyen kimse, hedefine ulaşamayacağı gibi, nasıl gidileceğini bilmeyen kimse de yolda kalır.

Biz bu eserde, Nakşibendî terbiye usulünce irşad hizmetini yürüten ariflerin temel usul ve edeplerini özet­ledik. Bu yolun terbiye ve edebi hakikatiyle mürşid-i kâ­milden alınır. Şunu hatırlatalım: İnsanın terbiye ve terak­kisinde son nokta yoktur. Bütün hayır ve başarılar yüce Allah’ın elindedir. O’nun sonsuz yardım ve rahmetiyle konumuza giriyoruz.

TERBİYENİN TEMELİ: NİYET

Hak yolu ve manevi terbiye kalple başlar; çünkü kalp, içinde İnsanî sıfat ve marifetlerin toplandığı manevi bir cevher olup vücudun karar merkezidir. Kalbin kesin azim ve kararına niyet denir. Niyet işin evvelidir. Niyet, amelden hayırlıdır. Niyetle istenen, samimiyettir. Sami­miyet, bütün hayırların anahtarıdır. Yüce Allah her işimiz­de kalbe ve kalpteki niyete bakar. Niyeti güzel olan gü­zel sonuç alır; kötü olan, yolda kalır. Fahr-i Kâinat Efen­dimiz (s.a.v), bu konuda şöyle buyurmuştur.

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) Tasavvuf Tasavvuf
 • Kitap AdıArifler Yolunun Edepleri
 • Sayfa Sayısı238
 • YazarS. Muhammed Sakı Erol
 • ISBN9786055455965
 • Boyutlar, Kapak13,5 X 21,5 cm, Karton Kapak
 • YayıneviSemerkand / 2012-4
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_The Veil DCANetwork_Affinity_Multi_Banner_1x1_The Veil DCANetwork_OSD0003HKJ

Yazarın Diğer Kitapları

Men-e-men Birazoku

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur