Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Avcunuzdaki Kelebek
Avcunuzdaki Kelebek

Avcunuzdaki Kelebek

Ahmet Şerif İzgören

Size bu yazıyı martılarla ve dört tane tavşanla göz göze, bir adanın kıyısında, üzerim deniz suyu, üç arkadaşımla beraber ahtapot ve denizkestanesi yerken yazıyorum.

Benim İyi Babam, El ele olduğumuz o kısa günler boyu bana hep iyi davrandın. Yanımda hep sıcacık dostluğunu hissettim. Şimdi biliyorum ki küçükken seninle kayalıkların üzerinde balık tutmak bana verdiğin en güzel hediyeydi. Açtığımız her küçük midyenin içinde pırıltılı, paha biçilmez inciler vardı. En son Ege’nin o ıssız koyunda sen yüzerken, ben her dalışımda “Şimdi bu balıkla eve dönsem babam benimle nasıl gurur duyar” diye heyecanlandım. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Seninle geçirdiğim her an mucizeydi zaten. Bilmem, o anlar içinde seni ne kadar sevdiğimi yeterince anlatabildim mi? Bil ki seni hayatta her şeyden daha çok seviyorum, inşallah senin kadar iyi bir baba ve dürüst bir insan olurum.

İÇİN­DE­Kİ­LER

Ön­söz ………………………………………………………………. 8
Avcunuzdaki Kelebek………………………………………… 11
Gelecek Hayaliniz……………………………………………… 17
Hayat Amacınız………………………………………………… 27
Değerleriniz……………………………………………………… 41
Hedefleriniz ……………………………………………………… 53
Olumlu Düşünce ………………………………………………. 75
Kişilik ………………………………………………………………. 89
Yaratıcılık …………………………………………………………. 97
Mücadele Ruhu………………………………………………. 111
Sonsöz………………………………………………………….. 129

ÖNSÖZ

Size bu yazıyı martılarla ve dört tane tavşanla göz göze, bir adanın kıyısında, üzerim deniz suyu, üç arkadaşımla beraber ahtapot ve denizkestanesi yerken yazıyorum. Yaşım 39. Ülke ve insanlar gittikçe kirleniyor. Şimdilik bu ada biraz temiz. Buraya gelmesem kitabı bitiremeyecektim. Yaşarken yaptıklarınız sizden sonra hep boşlukta yankılanır. Size, kitap boyunca “şunu yapın, bunu yapın” diye ders vermeye çalışmadım. Bu “kişisel gelişim” kitapları da sıktı zaten değil mi?

Emin olun ben hiçbirini okumadım. Sürüyle yeni yetme Amerikan zibidisi size bu yeni hayatın kurallarını öğretiyorlar. Ben kural öğretemem. Yemin ederim başarının formülünü de bilmiyorum. Tanım yapmayı da hiç bilmem zaten. Tek bildiğim sizin hayal gücünüzü büyülemektir. Öyle bir büyü ki o, bu kitaba dokunduğunuz anda başka bir dünyanın kapısını aralar gibi olmalısınız. Kimi kitaplarda ben böyle duygular yaşadım. Onlar benim başucu kitaplarım oldu. İnşallah Avcunuzdaki Kelebek de sizin için öyle bir kitap olur. Hayatınızı etkiler ve yıllarınıza hayat katar. Ve hayatınıza hayaller, Hayallerinize dostlar, Ve dostlarınıza hayat… Beraberce yaptıklarınız sonsuzlukta yankılansın.

Dostlukla Şerif 14 Nisan 2004 Ayvalık

AV­CU­NUZ­DA­Kİ KE­LE­BEK 

Şim­di lüt­fen yandaki boş say­fa­ya eli­ni­zi ko­yun ve bir ka­lem­le eli­ni­zin şek­li­ni say­fa­ya çi­zin. Bu beş par­ma­ğa, beş so­ru ya­za­cak­sı­nız. Bu­gü­ne ka­dar ken­di­ni­ze sor­madı­ğı­nız beş ta­ne so­ru… Bun­la­rı iç­ten ve doğ­ru ce­vaplar­sa­nız, ki­tap so­na er­di­ğin­de as­lın­da ki­ta­bın hiç so­na er­me­di­ği­ni, il­ginç bir ha­yat kı­la­vu­zu el­de et­ti­ği­ni­zi gö­recek­si­niz. Na­sıl mı? Az son­ra… Ön­ce bir ka­lem bu­lup kar­şı say­fa­ya eli­ni­zi çi­zin. Baş­par­ma­ğı­nı­zın üze­ri­ne şu so­ru­yu ya­zın: BEN KİMİM? İşa­ret par­ma­ğı­nı­zın üzerine:

NE YAPMAK İSTİYORUM?

Or­ta par­ma­ğı­nı­zın üze­ri­ne:
NEREYE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUM?
Yü­zük par­ma­ğını­zın üzerine:
BUNU NASIL YAPABİLİRİM?
Ser­çe par­ma­ğı­nı­zın üzerine:
NİÇİN?

(Ara­nız­da yü­zük par­ma­ğı­na bir şey yaz­ma­dan ön­ce yen­ge­den izin alan­lar var­sa ki­ta­bın de­va­mı­nı oku­mala­rı­na ge­rek yok. Ay­nı şe­kil­de yü­zük par­ma­ğı­na bir şey yaz­mak için ken­di­sin­den izin is­te­nen kadın­la­rın da ki­ta­bı oku­ma­la­rı­na ge­rek yok, eğer ile­ri­de ki­tap ya­zar­lar­sa ilk ben oku­rum.) Üni­ver­si­te­ler be­ni se­mi­ner­le­re da­vet et­tik­le­rin­de se­mi­ner son­ra­sın­da öğ­ren­ci­ler­den en çok duy­du­ğum söz­ler şunlar: “Okul bi­ti­yor, ne ya­pa­ca­ğım bil­mi­yo­rum. Han­gi mesle­ği öne­rir­si­niz? Yüksek lisans ya­pa­ca­ğım ama han­gi alan­da bil­mi­yo­rum.” Ba­zen okur­la­rım­dan mek­tup­lar alı­yo­rum: “Ge­le­ce­ğim­le il­gi­li ka­rar­sı­zım.” Ge­le­ce­ği­niz­le il­gi­li ka­rar­lar al­mak as­lın­da hiç de zor de­ğil­dir. Zor­lu­ğu ya­ra­tan, si­zin ken­di­ni­zi ye­te­rin­ce ta­nıma­ma­nız­dır. Ha­ya­ta da­ir ka­rar­lar al­ma­nı­zı ko­lay­laş­tı­ra­cak ni­te­lik­te olan, ken­di­nizle il­gi­li bil­me­niz ge­re­ken üç te­mel çı­kış nok­ta­sı var­dır:

Gelecek Hayaliniz

Hayat Aamacınız

Değerleriniz

Bu üçü­nü bil­me­niz ha­ya­tı­nı­zı an­lam­lı hale ge­ti­rir. Eğer ge­le­cek ha­yal­le­ri­ni­zi, ha­yat ama­cı­nı­zı ve de­ğer­le­ri­ni­zi bilmi­yor­sa­nız; sı­ra­dan, do­yum­suz bir ha­ya­tı sür­dü­rür­sü­nüz. De­rin bir ne­fes alın, baş­lı­yo­ruz…

 

Eklendi: Yayım tarihi
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kategori(ler) Kişisel Gelişim
 • Kitap AdıAvcunuzdaki Kelebek
 • Sayfa Sayısı136
 • Yazar Ahmet Şerif İzgören
 • ISBN9789756093153
 • Boyutlar, Kapak13,5 x 21 cm, Karton Kapak
 • YayıneviElma Yayınevi /
dcanetwork_AWR-Brand Awr_CPM_Affiliate_ActolyeQDCABanner_Affinity_Multi_Banner_1x1_ActolyeQDCABanner_OSD0003CEJ

Yazarın Diğer Kitapları

 1. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır ~ Ahmet Şerif İzgörenŞu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır

  Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır

  Ahmet Şerif İzgören

  Daha önce iş yaşamı üzerine çarpıcı görüşleriyle tanıdığımız Ahmet Şerif İzgören bu kitapta daha genel bir yaklaşımla, hayatın her dalında başarı ve mutluluğa giden...

 2. Küçük İyilik Fikirleri ~ Ahmet Şerif İzgörenKüçük İyilik Fikirleri

  Küçük İyilik Fikirleri

  Ahmet Şerif İzgören

  Gönülden yapılan her şey içtendir, sevginin ve özverinin bereketini taşır, ışığını saçar. Gönüllülük esaslı çalışmaların başarısındaki sır budur. Bu büyük bir proje değil, emin...

 3. Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı ~ Ahmet Şerif İzgörenSüpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı

  Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı

  Ahmet Şerif İzgören

  "Bu kitabı kişisel gelişmeyin diye yazdım, toplumsal gelişin. Etrafa da gram katkınız olsun." Ahmet Şerif İzgören Diğer kitaplarından farklı olarak, yazar bu kitabında girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük, yurt sevgisi ve hoşgörü değerlerini vurgulayarak okuru toplumsal gelişime davet ediyor.

Beriahome Harf Kupa

Aynı Kategoriden

Haftanın Yayınevi
Yazarlardan Seçmeler
Editörün Seçimi
Kategorilerden Seçmeler

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

  Oynat Durdur
  Vimeo Fragman Vimeo Durdur