Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

2381_buyuk

Elinizdeki kitapta CIA’nın en büyük 42 suçu özetlenerek anlatılıyor. Yasadışı, kanlı faaliyetlerin bu özeti bile, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yanlısı herkesin kemiklerini sızlatmaya yeter. CIA’nın bir istihbarat toplama örgütü olduğu düşüncesi, CIA’nın en büyük propaganda zaferidir. Merkezi Haber Alma Ajansı adına rağmen, CIA’nın temel işlevi, gerçekte, ekonomik savaşı, darbeleri, suikastları ve hatta soykırımı da içeren örtülü ve gizli operasyonları yürütmektir. Örtülü operasyonlar CIA’nın can damarıdır.

ÖNSÖZ
1947 yılında kumlan CIA, bir haber alma örgütünden çok, ABD emperyalizminin temel bir dış politika aracıdır. 2. Dünya Savaşı’nda rakip emperyalistlerin çöküşünden yararlanarak dünyanın efendiliğine soyunan ABD hâkim sınıflan, merkezi bir istihbarat ve operasyon örgütü oluşturma ihtiyacını belirledi. 20. yüzyılın en kirli örgütü CIA, ABD öncülüğünde yasama geçirilen Yeni Sömürgeciliğin kaçınılmaz aracı durumunda.

CIA Nasıl Kuruldu?

CIA gibi bir örgütün gerekliliği kuruluş aşamasında şu görüşlerle dile getiriliyordu: “ABD, ekonomik ya da stratejik çıkarlarının tehdit edildiği her yerde müdahalede bulunmaya mahkûmdur. Dünyanın dört bucağında hammadde kaynakları, pazarları, müttefikleri ve müşterileri, askeri üsleri, uçak gemileri, atom denizaltı lan vardır. Dünyamızın hiçbir noktası. Amerikan dolarının, Amerikan diplomasisinin, Amerikan füzelerinin etkisinden uzak kalamamaktadır. Bir devleti resmen tanımak ya da tanımamak, anlaşmaları kabul edip etmemek, mali yardımda bulunup bulunmamak suretiyle dost, düşman, tarafsız herkesi etkisi altına almaktadır. Gerçi, askeri mevzilerini sağlamlaştırarak bu durumu sağlayabilir ya da tehlikeye sokabilir. Ama elindeki binlerce araçla, en uzak ülkeler üzerinde olduğu gibi, komşu Ülkeler üzerinde de; kendisine hayranlık duyanlar üzerinde olduğu gibi, kendisini kıskanan ve korkanlar üzerinde de ağırlığını duyurabilmelidir” Bu ihtiyacı dayatan, ABD kapitalizminin doğasına uygun olarak büyük tekeller ve finans oligarşisiydi. CIA’nın ebeliğini de buna uygun olarak bir banker üstlendi.
CIA’nın Ebesi, Bîr Banker
Merkezi hir istihbarat örgütünün gerekliliği konusunda ABD yönetim ve iş çevrelerinde birçok çalışma yapıldı. Başkan Harry S. Tınman, Ocak 1946’da, çok etkili bir banker olan Ferdinand Eberstadl’ın hazırlattığı raporu benimsedi. Eberstadt Raporu diye anılan metin, doğrudan ABD Başkanı’na bağlı, uluslararası alanda etkin bir örgüt oluşturulmasını istiyordu. Ve Truman 1946 başında, Eberstadt Raporu’nu yürürlüğe koydu; İstihbarat faaliyetlerini merkezileştirmek için Merkezi istihbarat Grubu (Central Intelligcncc GroupCIG) adı altında yeni bir örgüt kurdu. Bu örgütün başına Amiral Sidncy Soucrs getirildi. Souers, daha sonra CIA’nın ilk başkanı oldu. CIG, ilk başta ABD’nin mevcut istihbarat kuruluştan (askeri, dışişleri, FBI, vb.) arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmişti.
ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturduğu ve CIA’nın öncülü olan ilk gizli örgütü Office of Strategic Services (Stratejik Hizmetler BürosuOSS)1945’te devlet içinde bir güç mücadelesinin aracı olduğu için, birimleri değişik bakanlıklara dağıtılarak kapatılmıştı. Ağustos 1946’da OSS’nin örtülü operasyonlardan sorumlu birimi Sırategic Services Unit (Stratejik Hizmetler BirimiSSU) Savaş Bakanlığından alınıp CIG’a bağlandı. OSS dağıtıldığında. Ön Asya ve Kuzey Afrika’da 7 istasyonu bulunuyordu Bu istasyonlar da CIG’a bağlandı. Ve böylece CIG, koordinasyon görevini asıp bir icra organı haline dönüştü. Bu konuma gelir gelmez Özel Operasyonlar Dairesini (Office of Specıal Operalions OSO) kurdu. Yönetim, 1946’nın sonunda OSO’nun kadrolu personel sayısının 800’e ulaştığını Senatoya bildirdi.
1947’de. ABD’nin yeni yönelimine göre devletin iç yapılanmasını düzenleyen ünlü “Ulusal Güvenlik Yasası” (National Security Act) çıkarıldı. Buna göre. Savunma Bakanlığı, CIA, Ulusal Güvenlik Konseyi, daha önce Kara Kuvvetlerinin bünyesinde olan Hava Kuvvetleri ayn bir komutanlık olarak kuruldu. Silahlı kuvvetler arası koordinasyon için Genelkurmay Başkanlığı (Joint Chiefs of Staffs) oluşturuldu.
1946’da Sovyetler Birliğinin savaş, sırasında işgal ettiği Iran Azerbaycan’ndan birliklerini geri çekmeyi reddetmesi, 1947’de Macaristan ve Polonya’da komünistlerin iktidarı alması, Çin’de ve Yunanistan’da komünistlerin önderliğindeki ayaklanmanın yükselmesi ABD’yi telaşa düşürdü. Ve “Komünizmi Sınırlama” adı allında ezilen dünyaya ve sosyalist ülkelere karşı yoğun bir saldırı başlatıldı CIA önderliğindeki bu yeni savaşın esasını örtülü operasyonlar oluşturuyordu. 1946’dan itibaren örtülü eylemler, özellikle de yaygın psikolojik savaş harekâtları devlet politikası olarak uygulamaya sokuldu.
Truman, bu örtülü eylemlerin yönelimini, önce Dışişleri Bakanı’nın onayı koşuluyla Savunma Bakanlığına verdi. Ancak dönemin Dışişleri Bakanı General George Marshall, örtülü operasyonun kaynağının ortaya çıkması durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın ve ABD dış politikasının büyük itibar kaybına uğrayacağım belirterek karara şiddetle itiraz etti. Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi, Aralık 1947’deki ilk toplantısında birinci konu olarak Özel Savaş’ın kimin tarafından yürütüleceğini görüştü ve yetki CIA’ya verildi Triman, 14 Aralık I947’de CIA’ya örtülü operasyon ve psikolojik savaş yönetme görevi veren Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 4/A numaralı direktifini (NSC 4/A) onayladı. Bir hafta sonra CIA Özel Operasyonlar Dairesi bünyesinde, psikolojik savaştan sorumlu “Özel İşlemler Grubu” (Special Procuders Group SPG) kuruldu. Bir yıl sonra, SPG, sosyalist ülkelere yönelik radyo yayınlarını, propaganda malzemelerinin gizlice sokulmasını ve balonlardan Doğu Avrupa ülkelerine propaganda malzemeleri atılmasını organize ediyordu. SPG’nin ilk başkanı, Kennedy döneminde CIA Başkanlığına gelecek olan, Rockefeller ailesinin sadık hizmetkârı Ailen Dulles idi.

Resmi Belgede Örtülü Eylem Tanımı

1948’de komünistlerin Çekoslovakya’da yönetime gelmesi; Çin’de Mao Zedung önderliğindeki halk hareketinin, CIA’nın Çan Kayşek’e 2 milyar dolar aktarmasına karşın başarıya yakınlaşması; Fransa ve italya’da komünistlerin etkisinin artması üzerine ABD paniğe kapıldı. ABD’nin, Almanya’daki Yüksek Komiseri Lucius Clay’ın “Sovyetlerle savaşın an meselesi” olduğunu bildiren bir gizli mesajının Mart 1948’de gelmesi üzerine Beyaz Saray histeri krizine girdi. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Özel Savaşı temel bîr dış politika aracı haline getiren 10/2 numaralı karan (NSC 10/2) bu ortamda. Haziran 1948’de çıktı.
Gizli olan NSC 10/2 kararının tıpkıbasımı, 1984’te Alabama Üniversitesi Yayınlarından çıkan “Merkezi İstihbarat Örgütü: Tarih ve Belgeler” adlı kitapla yer aldı. Kararda örtülü eylem şöyle tanımlanıyor:
“Propaganda; ekonomik savaş; sabotaj, yıkım, kitlesel sürgünü de içeren doğrudan müdahale; düşman hükümetlere karşı ayaklanmaya yardım etme; yeraltındaki direniş güçlerini, gerillaları, mültecileri ve yerli antikomünist unsurları destekleme.”1
Bununla ye tin ilmiyor; ClA’ya bunların yanı sıra sının belirsiz ifadelerle yabancı ülkelerin siyasetini etkileyecek her türlü görev veriliyor. C1A. Başkanın inisiyatifiyle, diğer devlet organlarına bildirmeden operasyon yapma yetkisinin bulunduğu, ancak I974’te ClA’yı soruşturmak üzere oluşturulan Frank Church başkanlığındaki Senato Komisyonunun araştırmasıyla ortaya çıktı. Senato Komisyonu Sonuç Raporunun 477. sayfasında söz konusu ifade şöyle: “.. .CIA, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin emriyle, ulusal güvenliği ilgilendiren başka işlev ve görevleri de yerine getirir.”
ABD’nin ünlü finans ve petrol tekelinin patronu Rockefeller’in devlet içindeki uzantılarından biri olan George Kennan’ın kaleme aldığı NSC 10/2 karan, ABD’nin dış politikasında Özel Savaş’ın yeri konusunda bir kilometre taşı oldu. Daha önce yapılan faka! yazılmayan “kirli işler” aracılığıyla içişlerine müdahale ilk kez resmi bir metinde yer aldı.
Ancak Karar’da Ö?el Savaş yöntemleri açığa çıktığında ABD hükümetinin bunu resmen yalanlayacağı da kayıt allına alınıyor:
“Yetkili olmayan kişilere, ABD hükümetinin sorumluluğu bildirilmez; örtülü eylem ortaya çıktığında ABD hükümeti bunu akla yatkın bir şekilde yadsıyabilmelidir.”Ünlü Church Komisyonu, CIA nın 1951’den 1975’e kadar 900 civarında çok hassas veya büyük çapla örtülü operasyon. binlerce daha küçük ve orta çapla örtülü operasyon düzenlediğini saptıyor. Bunların yansı psikolojik savaş operasyonları, üçte biri ekonomik ve siyasi operasyonlar, geri kalan da paramil iler operasyonlar.
CIA Kirli İşler Dairesi’nin İlk İcraatı: Gladio Örgütleri
Örtülü eylemlerin onayı, müşterek olarak Dışişleri ve Savunma Bakanları’na verildi. ABD bünyesinde daha önce oluşturulan Özel İşlemler Grubu (SPG) yerine bu işlevi daha etkin yerine getirecek yeni bir bölüm kuruldu: Politik Eşgüdüm Dairesi (The Office of Policy Coordination OPC). OPC her ne kadar CIA’ya bağlı ise de daire başkanı. Dışişleri Bakanı tarafından atanıyordu; faaliyetlerini yürütmek için Savunma Bakanlığı’nın desteğine ihtiyacı vardı. George Kennan’ın düzenlemesiyle Beyaz Saray, CIA Başkanını aşarak örtülü operasyon karan verebilecekti. 1952’de. CIAnın ilk birimi olan Özel Operasyonlar Dairesi (OSO) OPC’yle birleştirildi. CIA’nın kirli işleri bu bölüm tarafından yürütüldü.
OPC’nin Batı Avrupa’daki ilk faaliyeti, 1948’deki İtalyan seçimlerine müdahale etmek oldu. Komünistlerin iktidara gelmesini önlemek için yoğun bir dizi örtülü operasyon düzenleyen CIA. antikomünist aydınlan bir araya gelirdi, parayla besledi Bunlar için Paris’te “Kültürel Özgürlük Kongresi” düzenledi. En counter adlı dergiyi yayımladı. İtalya’daki seçimlerde komünistlerin önünü kesmede başarılı olan C1A, İngiliz gizli servisi SIS ile birlikte düzenledikleri Arnavutluk’taki Komünist Parti yönetimini devirme operasyonunda başarıya ulaşamadı.
1990’da İtalya’da savcı Felice Casson’un çabalarıyla ortaya çıkarılan ve bütün Avrupa ülkelerinde varlığı saptanan Gladio örgütlenmesi işte bu yıllarda kuruldu. ABD yönetimi, Sovyet Kızılordusu’nun Avrupa’yı işgal edeceği varsayımıyla, NATO üyesi bütün ülkelerde ve bu pakta üye olmayan Avrupa ülkelerinde, gizli Kontrgerilla örgütleri kurdu. Bu örgütlenmenin iki ayağı vardı. Yerüstünde özel komando birlikleri, yeraltında “vatan sever” lerden oluşan ve kural olarak hiçbir yasaya bağlı olmayan, köylere kadar inen gizli örgütlenme. 1952’de Gladio örgütlenmesi tamamlanmıştı.
CIA, bu dönemde, Nazi’lerin gizli polis örgütü olan, Gestapo’nun özel savaş deneyimi ve kadrolarını da devraldı. Hitler’in Genelkurmay istihbarat Örgütünün Sovyetler Birliği Birimi Başkanı Reinhard Gehlen ve ekibi 1945’ten itibaren ABD için çalışmaya başladı. Gehlen ve gizli ajanlarının OSS ile bağlantısını kuran ise, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı olan Dr. Henry Kissinger’di. CIA, Nazi Generali Gehlen’in elinde serpildi. Savaş suçlusu Gehlen ve ekibi savaş sonrası yeniden kurulan Alman Gizli Servisinin (BND) de çekirdeğini oluşturân.
Örtülü eylemler. Beyaz Saray tarafından Sovyetlerin Avrupa’daki etkisini sınırlamak için gündeme getirilmişti; ancak CIA’yı ilk kez soruşturan Senato Komitesi’nin Başkanı Frank Church’e göre, CIA’nın operasyonları esas olarak Üçüncü Dünyadaki “küçük ve zayıf ülkeleri” hedef almıştı.
ABD, Özel Savaş’ı iki ayaklı olarak sürdürüyordu: Birinci ayak; Komünist partilere karşı merkez ve demokratik sol par…

Yayım tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Kitap AdıCIA'nın Büyük Operasyonları
  • Sayfa Sayısı120
  • YazarMark Zepezauer
  • ISBN6602140392
  • Boyutlar, Kapak 13,5x19,5 cm, Karton Kapak
  • YayıneviKAYNAK YAYINLARI /

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer Kitapları

Bere Kafalar'ın Macelarını Kaçırmayın!

Çocuklar için şiddet, argo, küfür ve zararlı içerik barındırmayan eğlenceli videolar yapmaya söz verdik.Okudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur