Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

siyasi-tarih-oral-sander-kapak

Siyasi Tarih’in bu ikinci cildi, 20.yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor.

İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz.
Birinci Bölüm İki Savaş Arası Dönemi (19191939)
1     DONEMİ ETKİLEYEN TEMEL ÖĞELER
II.    BARIŞ ANTLAŞMALARININ KORUNMASİ
DÖNEMİ (19191924).
Fransa’nın Güvenlik Sistemi.
Almanya’nın Durumu.
italya’ya Erken Gelen Faşizm.___.
Sovyetler Birliğine Bolşevik Rejimin
Güçlenmesi
Sömürgelerde ki Gelinmeler.
III.     LOKARNO DÖNEMİ (19251930)
Dawes Planı ve Lokarno Antlaşmaları
Milletler Cemiyeti
Silahsızlanma ve Savasın Yasaklanması
Sovyet Dış Politikası
IV.     YIKILMA DÖNEMİ (19301939) Ekonomik Çöküşün
Hitler ve Dış Politikası

Hitler’e Dışardan İlk Tepkiler
İngiltere’nin Yatıştırma Politikası.
İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali.
İspanya İç Savaşı .
Almanya’nın Avusturya’yı İlhakı
Çekoslovakya’nın Parçalanması
AlmanSovyet Saldırmazlık Paktı.
V.      ABD’NİN DIŞ POLİTİKASI.
VI.     UZAKDOĞU GELIŞME1 F.RI
Gelişmeleri Etkileyen Temel Öğeler.—
Çin’deki Gelişmeler.
Japonya’nın Mançurya’yı İşgali.
VII.    ORTADOĞU   .
Bölgenin Tanımı    .
Bölgenin Önemi
Barış Düzenlemelerinin  Yarattığı Sorunlar
Arap Ulusçuluğu.
Iran Ulusçuluğu
Türk Ulusçuluğu
Genel Değerlendirme______
ikinci Bölüm ikinci Dünya Savaşı
I.       BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN FARKLARI VE
BENZERLİKLERİ
Birinci Dünya Savaşı’ndan Farkları.
Birinci Dünya Savaşı ile Benzerlikleri.
II.      SAVAŞIN AVRUPA’DA BAŞLAMASI
Polonya’nın İşgali
SovyetFin Savaşı ve
İskandinavya Gelişmeleri
Fransa’nın Teslimi
ingiltere Savaşı
III.    SAVAŞIN AVRUPA’DA GENİŞLEMESİ
AlmanSovyet İlişkilerinin Bozulmaya
Başlaması
Kuzey Afrika ve Balkanlar
AlmanSovyet Savaşı.
IV.     İNGİLTERE’NİN KUZEY AFRİKA’DA ÜSTÜN DURUMA GFÇMFM.
V.      ABD’NİN POLİTİKASI VE
SAVAŞA GİRİŞİ
Tarafsızlık Politikası
Ödünç Verme ve Kiralama Yasası   .
Atlantik Demeci
Pearl Harbor Baskını ve Savaşa Giriş
Hitler’in ABD’ye Savaş Açması
Birleşmiş Milletler İttifakının Kurulması
VI.     1942 VE 1943TE AVRUPA VE
KUZEY AFRİKA.
Doğu Cephesi ve Stalingrad Savaşı
Avrupa’da Direnmenin Başlaması .
Kuzey Afrika’dan İtalya’ya Çıkarma,
Almanya’nın Bombalanması
VII. Japonya’nın Durdurulması ve Çın . .
Pasifik’teki Savaş Bölge ir n.
Çin’deki Gelişmeler
Pasifik Savaşları,.
VIII.  İKİNCİ DÜNYA SAVAŞIMIN SONU.
Avrupa’da Savaşın Bıtmesi;
Pasifik’le Savaşın Bilmesi
IX.     SAVAŞ İÇİNDE DİPLOMATİK
KONFERANSLAR.
Savaşın Yürütülmesi ile İlgili Konferanslar  Savaş Sonu Düzeni ile ilgili Konferanslar.
Üçüncü Bölüm Soğuk Savaş
I.        SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ (19451947).
Uluslararası Sistem: İki Kutupluluk.
Uluslararası Örgütlenme: Birleşmiş Milletler.
Avrupa: Kurtulma ve Bölünme.
Atom Silahında Anlaşmazlık   .
Uzakdoğu
II.      SOĞUK SAVAŞİN KÖKENİ
Soğuk Savaşın Anlamı
RusAmeri karı Güvensiz ligi.
ABD’nin Ekonomik Savaşı.
III.     SOĞUK SAVAŞI HIZLANDIRAN OLAYLAR .
Paris Barış Antlaşmaları
Doğu Avrupa Gelişmeleri: 19451948
Batı Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler
Türkiye Üzerindeki Baskı.
Yunan İç Savaşı.
Truman Doktrini ve Marshall Planı.
İran Olayları
Batı’nın Askeri Örgütlenmesi: NATO.
Doğu’nun Askeri Örgütlenmesi: Varşova Paktı
IV.     SOĞUK SAVAŞİN UZAKDOĞU’DA
ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMESİ.
Çin’deki Gelişmeler ve Kore Savaşı.
Güney ve Güneydoğu Asya Gelişmeleri
Alı Kıtada Bağımsızlık ve Sonraki Gelişmeler .
V.      ORTADOĞU’DA ÇATIŞMA VE DÜNYADA BUNALIM (19561962)     .
Ortadoğu’da Çatışma
Avrupa’da Bunalım
Küba’da “Ekim Füzeleri’
Dördüncü Bölüm Çok Merkezliliğe Geçiş
[.       SİVRİLMEYE BAŞLAYAN AVRUPA
NATO Stratejisinde Gelişmeler.
Avrupa Bütünleşmesi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Önerileri . .
II.      JAPONYA.
III.     ÇİN HALK CUMHURİYETİ   .
IV.     DOĞU BLOKU’NDA ÇOK MERKEZLİLİK .      .
Stalin’den Sonra Sovyet Dış Politikası .
SBKP’nin20. Kongresi
Yeni Sovyet Politikasının Sonuçları.  . ,.
V.      BAĞLANTISIZLIK VE BACİ ANTIS1ZLAR.
Bağımsızlık Hareketleri.,,
Bağlantısızların Dünya Politikasındaki Yen.
VI.     LATİN AMERİKA.
Latin Amerika ve ABD
Faikland Bunalımı.
1980’lerin Orta ve Güney Amerika Gelişmeleri
Beşinci Bölüm
Bunalım
I.       ANLAMI, KÖKENİ VE ORTAYA ÇIKIŞI
Anlamı.
Kökeni.
Yumuşamanın Ortaya Çıkısı..
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı: Helsinki Belgesi
II.      YUMUŞAMA DÖNEMİNİN
TEMEL KONULARI
Silahsızlanma.
Kruşçev Sonrası Çin Sovyet Anlaşmazlığı
Amerikan Dış Politikası.
Petrol Bunalımı ve OPEC
Avrupa’da Soğuk Savaşın Sonu ve
Yeniden Yapılanma
III.    YUMUŞAMA DÖNEMİNİN ÇA1IŞMALARI.
Çalışmaların Temel Nedenleri.
ÇinHint Çatışması
HindistanPakistan ve Bangladeş.
Vietnam Savaşı
Vietnam Savaşı Soması Hindicini Gelişmeleri
Ortadoğu Savaşları
İran Gelişmeleri, Devrim ve Savaş.
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı İşgali
Kuveyt’in İşgali ya da İkinci Körfez Savaşı  .
Yugoslavya’nın Dağılması ve
BosnaHersek Trajedisi
Altıncı Bölüm Sonuç
I.       SOVYETLERİN YIKILMASININ YARATTIĞI YENİ İSTİKRARSIZLIK.
II.      YEN! GÜÇ DENGESİ VE
ULUSAL ÇİKAR KAVRAMI.
III.     YENİ BÖLGESEL GÜÇLER VE DEĞİŞEN ROLLERİ.
IV.     TEHDİDİN ÇEŞİTLENMESİ VE BİRBİRİNE BAĞIMLILIK.
V.      SALDIRGAN MİLLİYETÇİLİK
VI.     KUZEY/GÜNEY EKSENİ YA DA
“YENİ VESTFALYA”
VII.    SONU GELMEYEN OLGU: SAVAŞ.
VIII.  NE YAPILMALI?
Kaynakça

BİRİNCİ BÖLÜM
iki Savaş Arası Dönemi (1919  1939)
I. DÖNEMİ ETKİLEYEN TEMEL ÖĞELER
19I9’da başlayıp 1939da patlak veren İkinci Dünya Savağı ile bilen iki savaş arası dönemi, Avrupa’nın ve sonra dünyanın bir dünya savaşından başka bir dünya savaşına gidişini hasırlayan dönemdir. Bu dönemin gerçekten talihsiz kuşağı iki acımasız boğazlaşmayı birbiri ardına yaşamıştır. Bugün bizler 1945’ten beri ilk ikisine benzer bir dünya savaşını yaşamadık. Ancak çoğumuzda “Acaba üçüncü dünya savaşı çıkar mı?” sorusuyla belirlenen bir endişe de yok değil. Tarihçi kılcı olmadığına göre, bu soruya kesin bir yanıt bulmak mümkün değil. Ancak geleceği kestirecek ıck akıl geçmişle yanığına göre. hıza yakın olan İkinci Dünya Savaşı’nın öncesini iyi bilmemiz gerekiyor.
Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış düzenlemelerinin içine, başka bir büyük savaşı oluşturan unsurların nasıl konduğu, bunların savaşın çıkışını nasıl etkilediği, saldırgan devletlere karşı diğer “barışçı” devletlerin nasıl etkili bir cephe oluşturmadıkları ve Avrupa devlet adamlarının yakın tehdit ve tehlikeler karşısındaki aymazlıklarını incelemek herhalde ilginç olacaktır. Ancak bu önemli ve derslerle dolu dönemin incelemesine geçmeden önce, genel ve kısa olarak, dönemi etkileyen barışa yönelik unsurları görmek yerinde olur.
Bir kere, Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarındaki haksızlık ve adaletsizlikler, 1919’u izleyen yılların dünya politikasını büyük ölçüde biçimlendirmiş ya da en azından etkilemiştir. Etkilerini bugün bile gördüğümüz aksaklıklar vardır, ikincisi, İtalya’nın savaş sonrasındaki düş kırıklığı, yani kendisine gizli anlaşmalarla “söz verilen” yerlerin çoğunu ele geçirememesi, bu devletin iki savaş arası dönemdeki ikili grup politikasının temeli olacaktır. İtalya’nın Avrupa’da genişleyebilmesi ‘Çin İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmesi. Afrika’da genişleyebilmesi içinse bu iki devlete karşı çıkması gerekiyordu. İtalyan dış politikasındaki bu çelişki, Güney Avrupa ve Afrika’daki çatışmaların anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Üçüncü olarak, İngiltere’nin savaş öncesi dönemdeki “denge politikasını” savaş sonrasında sürdürememesi de Avrupa’daki uluslararası gelişmeleri etkilemiştir. Dördüncüsü, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan güç dengesinin temel öğesi haline gelen ABD’nin Milletler Cemiyeti’ne girmeyişi ve büyük ölçüde bu yüzden Avrupa sorunlarından uzak kalışı, Avrupa düzenini önemli bir güvenceden yoksun ve bugünün Birleşmiş Milletler’in öncüsü olan Milletler Cemiyeti’ni güçsüz bırakmıştır. Bu da güç dengesinin kolayca bozulmasını sağlamış ve İngiltere’nin Avrupa sorunlarında bir denge unsuru olmasını engellemiştir. Son olarak, devrim yüzünden Sovyetler Birligi’nin de Avru….

Yayım tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Kitap AdıSiyasi Tarih 1918- 1994
  • Sayfa Sayısı605
  • YazarOral Sander
  • ISBN9755330051
  • Boyutlar, Kapak 13,5x19,5 cm, Karton Kapak
  • YayıneviİMGE KİTABEVİ YAYINLARI / 2007

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer KitaplarıOkudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur