Birazoku.com sitesinde de kitapların ilk sayfalarından biraz okuyabilir, satın almadan önce fikir sahibi olabilirsiniz. Devamı »

Yazar ya da yayınevi iseniz kitaplarınızı ücretsiz yükleyin!

Facebook’ta Beğen

Yahudilik – Masonluk – Dönmelik kitabı, Üstad Necip Fazıl’ın, Büyük Doğu dergilerindeki konuya dair, müstear imzalı yazıları derlenerek hazırlanmıştır.

YAHUDİLİK SIRRI

1  SİYON HAKİMLERİNİN PROTOKOLLERİ

aGiriş

Yahudi emellerinin iç yüzü, resmî ve alenî bir vesika ifadesiyle 1906 yılına kadar meçhul kaldı. 1906 Ağustosunda, Londra’da (British Museum) kütüphanesinde birdenbire ele bir kitap geçti. Bu kitap (Küçük içinde büyük  İsâ aleyhtarlığının siyasî imkânları) ismini taşıyordu ve Rusça yazılmıştı.

Bunu (Bîr Ortodoks’ un Notları 1905) isimli Rusça bir eserin meydana çıkması takip etti. Bu kitap, 1919’da İngilizceye çevrilmiş ve (Sportiavud) matbaasında (Siyan Hakimlerinin Protokolleri) adiyle tabedilmiştir. Eser, Londra gazetelerine aksetti ve İngiliz basınında fırtınalar kopardı. İngiliz dilinde yayınlanmaya başlıyan eser, derhal Almancaya çevrildi ve her tarafı sirayete başladı. Hâdise büyüyüp (Time) gibi gazetelere düşünce, birdenbire ve usulen, son derece dikkate şayan bir iş oldu: Eserin tek nüshasını bile elde etmeye imkân kalmadı. Bundan sonra gerek Fransa ve gerek Amerikada bir takım akisler olduysa da aslında (Serj Nılus) adlı Rus profesörüne atfedilen eserin bütün izleri, harikulade gizli teşekküller tarafından yok edilmeye çalışıldı ve bunda bir dereceye kadar muvaffak olundu.

(Serj Nilus)un eserinin temeli. 1897’de (Bâlkle toplanan (Siyon Cemiyetlerinin gizli kararları, programları ve maddî manevî hedeflerinden ibarettir. Bunu. son olarak (Roje Lâmbelen) isimli bir Fransız ele geçirip tercüme etmiş, bundan da General Sami Sabit Karaman (Siyon Önderlerinin Protokolleri) ismiyle, 134 sahife Türkçe bir tercüme vücuda getirmiştir. Fakat 1943’de intişar eden bu Türkçe nüsha da beklenen aksi yapamadan ortadan silinmiştir.

Netice sudur ki, bir millet ve memleket birlik ve bütünlüğünü güve gibi için İçin yiyen gizli kuvvetleri tanımak; onları isler isimlendirerek ister isimlendirmeyerek, fakat mutlaka kurmay sırlarıyla teşhis etmek ve ruh vatanında nüfuz ve istiU nahiyelerini fark etmek bakımından bu Protokoller birinci derecede kıymet ve ehemmiyettedir.

İleride, bütün esrariyle ve Tanzimat ricalinden İttihat ve Terakki büyüklerine kadar isim isim her türlü mensuplariyle ve meş’um tesiriyle ortaya dökeceğimiz masonluk ve büyük garp kapitalizmasına bağlı Yahudi tesirlerine başlangıç olmak üzere, işe bu (Protokol)lerden giriyoruz.

Siz yalnız dikkat edin: Milletler nerelerinden vuruluyor, hangi sinir ve ruh merkezlerinden ele geçiriliyor ve nasıl canbazhane hayvanları haline getiriliyor. Şu ânda gördüğünüz ve göreceğiniz Protokoller, umumiyetle birlik ve bütünlük davasındaki her milletine ilgilidir; bundan Türk milletine ait hisseleri bizzat çıkarabilirsiniz ama bu hisseleri ileride teker teker ortaya dökülmüş bulacaksınız. Ve bir de bakacaksınız ki. Tanzimattan beri siyasî, idari, içtimaî, iktisadî, edebî, harsî sahalarda birer inkilapçı diye tanıtılan kahramanlardan çoğu.

hemen hepsi işte bu gizli kuvvetlerin haberli veya habersiz kuklalarından başka bir şey değilmiş…

b  (Roje Lâmbeleniden Birkaç Söz Ve Protokoller

Protokol’lerin sayısı yirmidördü bulur. Bunlar bir zabıtname olmaktan ziyade dersler ve düsturlar mahiyetindedir. Bunların müellifinin veya müelliflerinin başlıca kaygılan, kesin mücadele hazırlanmış göründüğü vakit, asırlardan beri takip edilen hedeflen ve cihan hâkimiyetini elde etmek için seferin son plânını yirmidört ders halinde takrir etmektir.

(Roje Lambelen)e göre:

“Yahudiler için kuvvetten başka hak yoktur; hürriyet mezhebi hristiyanların dinini de hükümetini de sarsmıştır. Altın, isrâiloğullarının elindedir, onlar bu altın sayesinde, demokratlaşmış devletlerde hükümetlere kumanda eden basma ve bu yoldan efkâra hakim olmuşlardır.

Mason locaları, gösteri ve propagandaları tertip eden Yahudiler tarafından idare edilmektedir.

—Hristiyan kavimler bir gün gelecek öyle sarsılacaklardır ki, bizini hakimiyetimizde âlemşümul bfr hükümet isteyeceklerdir.

İsrâiloğullarının yolunu bulup kışkırtacağı hususi harpler ve cihan harbi bu hakimiyeti çabuklaştıracaktır. Yahudi otokrasisi hristiyan devletler liberalizminin yerini tutacak, ortada anların dininden başka din kalmayacaktır.

Yahudi filemi gücünü göstermek İçin. Avrupa kavimlerinden birini kati ve (terör)le korkutarak esirliği altına alacaktır. Sermaye üzerine artık vergi koymak, devlet istikrazları yapmak, (laik) tedrisatı ahlaksızlaştırmak, hristiyanları nihayet yıkacak ve bunca zamanlardan beri beklenen saat çalacaktır.

Yahudilerin kralı, yani önsüz kaderin timsali, bütün filem üzerinde hükümran olacaktır.”

Protokol’lerden çıkan mânanın özü budur. Bunların muhtelif fasıllarını süzmek, metinlerini ibranî olan öbür vesikalarla mukayese ve yirmi sene Önce yazılmış olan kâğıtlarda adı geçen oluş ve olayların büyük harp içinde ve ondan beri ne raddeye kadar gerçekleşmiş olduğunu tetkik etmek faydalı olur.

İste (Siyon Hakimlerinin Protokollerinden en can alıcı noktalan

Protokol l’den…

“Bizim nazariyemizin muvaffakiyeti şöyle olun Gevşetilen iktidar dizgini, hayat kanunu gereğince, başka ellere geçen çünkü halkın kör kuvveti bir gün bile dizginsiz kalamaz ve yeni iktidar, liberalizma ile zayıflamış olan eski iktidarın yerini alır.

Zamanımızda altın kuvveti, liberal hükümetler iktidarının yerini almıştır. İsa’nın hüküm sürdüğü zamanlar geçti. Hürriyet fikri gerçekleşemez; çünkü onu hiç kimse tam bir ölçüyle kullanamaz. Halkın bir müddetçik kendini idare etmesine müsaade etmek: bu muhtariyetin bir hercümerç haline gelmesine yeter. Hemen aykırılıklar başlar ve devletleri yıpratan ve kuvvetlerini kemiren içtimaî didişmelere dönmekte gecikmez…

Yayım tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  • Kitap AdıYahudilik - Masonluk - Dönmelik
  • Sayfa Sayısı198
  • YazarNecip Fazıl Kısakürek
  • ISBN9758180932
  • Boyutlar, Kapak13,5x19,5 cm, Karton Kapak
  • YayıneviBÜYÜK DOĞU YAYINLARI / 2006

Yazarın Diğer Kitapları

Yazarın Diğer KitaplarıOkudunuz mu?

Rastgele Kitap Getir Son Girilenleri Getir

Yeni girilen kitapları kaçırmayın

Şimdi e-bültenimize abone olun.

Oynat Durdur
Vimeo Fragman Vimeo Durdur